Kerkblad ‘de Zaaier’

Diensten des Woords zondag 18-2-2024
Om 9.30 uur: Ds. H.A. Neervoort, bediening Heilige Doop
Om 18.00 uur: Kand. J. de Vries, Papendrecht

Collecten
1. Kerk 2. Eredienst en pastoraat 3. Onderhoud van de kerk

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de diaconie of kerkrentmeesters. Diaconie: Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden: NL 39 RABO 0345 4003 48 t.n.v. Diaconie N.H.G. Kerkrentmeesters: Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden: NL 83 RABO 0345 4007 20 t.n.v. Herv. Gem. Nieuwe Tonge

Meeleven
Iedereen die te maken heeft met ziekte of zwakheid wensen we beterschap toe. Als alles goed gaat dan denken we dat we heel wat zijn. Maar wat wij dan een griepje noemen kan al veel met je doen. Wat is gezondheid een grote zegen. Dan denken we aan die gemeenteleden die chronisch ziek zijn, die elke dag te kampen hebben met pijn, moeheid of wat dan ook. Het gevolg is vaak ook een stukje eenzaamheid. Niet meer deel kunnen nemen aan het arbeidsproces, niet meer naar de kerk kunnen gaan, alles wordt dan minder en het gevolg is eenzaamheid. Gemeente zullen we hen niet vergeten om ze te dragen in onze gebeden!

Mannenvereniging
Woensdag 21 februari, 19:30 uur, willen we als mannenvereniging weer bij elkaar komen. Aan de beurt is dan de Bijbelstudie uit MANkracht van het juli-augustusnummer van ds. H.J.T. Lubbers uit het Nieuwe Testament, de brief aan Efeze, hoofdstuk 2. Eenieder van harte welkom.

Vrouwenvereniging 
Woensdagavond 21 februari, 19:30 uur, komen we weer bij elkaar in Elim. Deze avond is Bijbelstudie 9 aan de beurt. Gods nieuwe wereld, naar Openbaring 21. Daar lezen we over een vernieuwde aarde, zoals het was in het paradijs. Een toekomst vol van hoop voor wie Jezus Christus als Borg mag kennen. Graag tot ziens op de vrouwenvereniging.

Verantwoording kerkrentmeesters 
Collecten januari 2024: Eerste collecte € 1.206,00, Eredienst & Pastoraat € 521,95, Verwarming € 227,95, Kerkbussen voor onderhoud kerk € 637,65en via de bank ontvangen € 297,50, totaal € 2.891,05. Hartelijk dank.

Verantwoording
Door ds. Neervoort is €20 ontvangen, hartelijk bedankt!

Ten slotte
nmiddels leven we – volgens het kerkelijk jaar – in de Lijdenstijd. Het is mijn voornemen om richting Goede Vrijdag en Pasen uit het evangelie van Mattheüs te preken. Aan Jezus’ hand gaan we op weg naar Zijn dood en opstanding. 

Ja, amen, ja,
Op Golgotha
Stierf Hij voor al mijn zonden
Zijn schuldloos bloed,
Maakt alles goed, 
En reinigt ons van zonde!

Ontvang een hartelijke groet, mede namens Mariah,

Ds. H.A. Neervoort