Kerkblad ‘de Zaaier’

Diensten des Woords zondag 24-9-2023
Om 9.30 uur: Ds. H.A. Neervoort, opening winterwerk
Om 18.00 uur: Ds. H.A. Neervoort

Collecten 
1. Kerk 2. Verenigingswerk 3. Onderhoud van de kerk

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de diaconie of kerkrentmeesters. Diaconie: Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden: NL 39 RABO 0345 4003 48 t.n.v. Diaconie N.H.G. Kerkrentmeesters: Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden: NL 83 RABO 0345 4007 20 t.n.v. Herv. Gem. Nieuwe Tonge

Kinderoppas
Lydia Steenbeek, Evy en Rhodé Waleboer

Meeleven
Allen die te maken hebben met lichamelijk en psychisch lijden wensen van harte Gods nabijheid toe. We denken ook aan de rouwdragenden, wat kan het gemis groot zijn, wat kan die lege plaats in huis of in het gezin een pijn doen. 

Catechisatie
Maandag 25 september beginnen de catechisaties weer! Jullie worden verwacht en zijn van harte welkom! Dit seizoen gelden de volgende tijden en locaties:
12-14   (19.00-19.45)    Middenzaal
15-17   (20.30-21.15)    Grote zaal
18+      (20.30-21.15)    Middenzaal 

Mannenvereniging ‘Petrus Datheen’
Het bestuur nodigt alle leden van de mannenvereniging van harte uit op woensdag 27 september voor de eerste vergaderavond van het nieuwe seizoen in Elim, aanvang 19:30 uur. Voor het komende seizoen willen wij de Bijbelstudie van dr. J. Hoek uit het Oude Testament behandelen over het leven van Abraham. Op de eerste vergaderavond beginnen we dan met de Bijbelstudie uit het aprilnummer.   
Deze uitnodiging is ook gericht aan nieuwe leden of belangstellenden die eens een avond van onze mannenvereniging willen bijwonen. Het is goed om Gods woord te onderzoeken en hierover met elkaar te spreken. Indien u/jij hiertoe interesse hebt, schroom dan niet en kom gerust zonder verdere verplichtingen een vergaderavond bijwonen. Hebt u/jij vooraf eventueel nog vragen dan kunt u/jij zich wenden tot onze voorzitter, de heer C. Kom, tel. 651351.
Als bestuur hopen wij op een gezegend en leerzaam seizoen.

Ontvangen
Door de broeders van Dalfsen en Stelwagen is €30 ontvangen aan collectebonnen voor de kerk. Hartelijk dank!

Ten slotte
Komt, maakt God met mij groot;
Verbreidt, verhoogt, met hart en stem,
Den nooit volprezen naam van Hem,
Die ons behoedt in nood.

Doet u mee? 

Ontvang een hartelijke groet, mede namens Mariah,

Ds. H.A. Neervoort