Sacramenten

Sacramenten

De Heilige Doop
De bediening van de Heilige Doop vindt plaats op aanvraag: ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de predikant of met de scriba( in geval van vacant zijn)
De doopzitting wordt in de regel de week voorafgaande aan de doopdienst gehouden in de consistoriekamer van ons kerkgebouw. Beide ouders worden op de doopzitting verwacht. Gebruikelijk is dat de predikant die de doopdienst leidt, ook de leiding bij de doopzitting heeft. Om de pastorale verantwoordelijkheid van de ambtsdragers tot haar recht te laten komen, is er bij de doopzitting ook een ouderling aanwezig.
Bij de bediening van de doopdienst worden de vrouwen met een gedekt hoofd verwacht. Alle data worden vermeld in het kerkblad.

Het Heilig Avondmaal
De Heere Jezus Christus heeft het Avondmaal ingesteld in de nacht in welke Hij verraden werd. Het is een zichtbaar teken en zegel van de gewisse belofte van God aangaande het enige en volkomen offer van Christus. Door het gebruik daarvan wil God, door de werking van Zijn Geest, de belofte van het Evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen aan het hart.
Het Avondmaal is ingesteld “voor degenen, die zich vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen, dat deze hun om Christus’ wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is en die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren” (antwoord 81 van de Heidelbergse Catechismus). De viering van het Avondmaal vindt viermaal per jaar plaats. Voorafgaande aan de Avondmaalsviering wordt een voorbereidingsdienst gehouden waarin opgeroepen wordt tot zelfbeproeving. Na de viering wordt in de avonddienst dankzegging op het Heilig Avondmaal gehouden, waarin de vrucht van de Avondmaalsgang aan de orde komt en onder andere wordt aangespoord tot levensheiliging. Bij de deelname aan de bediening van het sacrament wordt van de vrouwen verwacht dat men met gedekt hoofd deelneemt aan het Heilig Avondmaal.

Het is gebruikelijk dat in het eerste nummer van het kerkblad dat in een nieuw jaar verschijnt, de vier data van de Avondmaalszondagen worden vermeld. Dit in verband met vakanties e.d. U kunt dus ruim van tevoren weten wanneer het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Overigens kunt u bij de Avondmaalsvieringen ook de diensten tot voorbereiding en dankzegging rekenen. In de week voorafgaande aan de Avondmaalszondag wordt, overeenkomstig de kerkordelijke bepalingen, Censura Morum gehouden. Een afvaardiging van de kerkenraad is dan bijeen en lidmaten van de gemeente kunnen eventuele moeilijkheden die zij met hun naaste in de gemeente hebben en welke zijzelf in een persoonlijk contact met hen niet konden oplossen, ter sprake brengen. Datum, tijd en plaats van het Censura Morum worden tijdig in het kerkblad bekendgemaakt. U kunt van deze instelling lezen in Mattheüs 18:15-17.