Verkiezing kerkraadsleden

Verkiezing kerkenraadsleden

 

De verkiezing van ouderlingen en diakenen gaat als volgt. Belijdende leden dienen bij een vacature aanbevelingen in bij de kerkenraad, van lidmaten die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen. Na kennisneming van de ingediende aanbevelingen stelt de kerkenraad dubbeltallen op, waaruit de gemeente via een oproep tot stemmen in de consistoriekamer van de kerk één van de lidmaten kiest. Een ouderling of diaken met bepaalde opdracht of voor bijzondere werkzaamheden wordt door de kerkenraad verkozen, zonder dat door de lidmaten hiervoor namen worden ingediend. Volgens een vastgesteld rooster, zijn kerkenraadsleden en kerkrentmeesters om de vier jaar aftredend en ten hoogste driemaal terstond herkiesbaar.