Verklaring KRD van Herv. gem. Nieuwe Tonge

Verklaring van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Nieuwe Tonge.

1. De kerkenraad spreekt uit nu de P.K.N op 1 mei 2004 een feit is geworden, dat de hervormde gemeente van Nieuwe Tonge zich ondanks het verval van de kerk niet van haar kan los maken.

2. De kerkenraad verklaart dat hij zijn plaats in de kerk inneemt op basis van de vastgestelde verklaring

inzake gereformeerd belijden (erkent door het moderamen van de generale synode dd 3.12.2004) en het Convenant (zie hieronder) en het beleidsplan van de gemeente 2004-2008( goedgekeurd op 22 juni 2004) op een gemeenteavond.

In overeenstemming met dit Convenant zullen we de kerk blijvend aanspreken op Schrift en Belijdenis.

Convenant en verklaring Gereformeerd belijden

Gelet op ordinantie 1 artikel 1,2 van de Protestantse Kerk in Nederland en de handreiking die de synode gedaan heeft aan de bezwaarden, hetgeen bevestigd is in de bijlage van het synodebesluit van 12 december 2003, achten wij ons gebonden aan artikel X van de Hervormde kerkorde van 1951. Dit houdt in dat wij op de hervormde (gereformeerde) grondslag blijven staan. Om dit kenbaar te maken aan de Synode en aan elkaar heeft de kerkenraad van de hervormde gemeente te Nieuwe Tonge het volgende convenant ondertekend.

Onze hervormde gemeente te Nieuwe Tonge staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.

In de beide sacramenten, t.w. de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilige Doop, belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God.

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid.

De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar aangesproken willen en mogen worden.

1.Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen.

2.Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.

3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden als zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten.

4.Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest.

5.Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten.

6.Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus.

Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking.

Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods. Het is onze roeping de gehele kerk hierop aan te spreken en terug te roepen tot de HEERE en de kerk te reformeren overeenkomstig Zijn wil.