Kerkblad ‘de Zaaier’

Diensten des Woords zondag 19 januari 2020
Om 9.30 uur: Br. T.R. Rietveld, Ridderkerk
Om 18.00 uur: Ds. B.J. van Assen

Collecten
1. Kerk 2. Diaconie: Winterhulp HOE 3. Onderhoud van de kerk

Oppas
Carina de Geus, Erika en Rosanne Meijer

Catechisatie
Komende maandag hopen we elkaar weer te zien. Met de jongste groep gaan we het hebben over thema ‘een heilige dag’, het begin van een aantal avonden over de eredienst. Met de oudste groep staan we verder stil bij wat de Heilige Geest doet, en dan in het bijzonder in de wedergeboorte, naar aanleiding van het thema ‘je wordt niet met geloof geboren’. Tot dan!

Ouderen en alleenstaanden
Dinsdagmiddag 21 januari starten we in Herkingen en ontvangen we een spreker van de u welbekende stichting Ambulancewens.  Hij komt ons vertellen over het mooie werk wat zij doen voor ernstig zieke mensen.  De collecte zal ook hiervoor worden bestemd.  De deuren van de Fontein staan open om 14:15 uur en na een kopje koffie/thee willen we om 14:30 uur beginnen.  Iedereen hartelijk welkom en graag tot ziens.

Vrouwenvereniging avondgroep
Alle dames zijn weer hartelijk welkom op woensdagavond 22 januari as. Deze keer behandelen we Bijbelstudie 6 uit het novembernummer van De Hervormde Vrouw. Tevreden de loopbaan lopen: Paulus waarschuwt Timotheüs bij het Woord te blijven en niet te verlangen naar rijkdom maar tevreden te zijn met wat we ontvangen. Tot dan!

Mannenvereniging
Woensdag 22 januari hopen we als mannenvereniging weer bij elkaar te komen. Aan de beurt is dan de Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van december van ds. J. van Dijk, Johannes 17, met als thema ‘Afscheidsgebed’. Tevens houden we dan ook onze Jaarvergadering. Alle leden en niet leden zijn van harte welkom.

Twintigerskring
Donderdag 23 januari is er om 20.00 uur Twintigerskring. We behandelen dan hoofdstuk 1 uit het boekje ‘Discipelschap’ van ds. H.J. Van der Veen. Ik hoop jullie allemaal weer te zien!  

Vrouwenvereniging ochtendgroep
U/je bent van harte welkom op 12 februari om 9:30 uur in Elim. De Bijbelstudie van februari is aan de beurt. We hopen op een fijne ontmoeting.

De bakactie ‘de Driekleur’
De laatste bakactie van het jaar 2019 heeft het mooie bedrag van €225,00 opgebracht. Dankbaar zijn we dat we dat we dit mogen doen voor het zendingsechtpaar in Congo. Allen die weer mee gedaan hebben hartelijk bedankt. Voor de nieuwe bestelling wordt u weer geïnformeerd via de Zaaier.

Verantwoording kerkrentmeesters
Collecten december 2019: Eerste collecte € 1.469,88, Eredienst & Pastoraat € 439,21, Onderhoud Verwarming € 468,50, Verenigingswerk € 224,10 en Kerkbussen voor onderhoud kerk € 814,41, Totaal € 3.416,10. De Oudejaarscollecte heeft opgebracht € 1.769,80 en de gehouden collecte op de Volkskerstzangavond bracht € 600,32 op en de Kerstpostactie € 358,80. Daarnaast is via de bank ontvangen € 1.500 met de vermelding ‘uit dankbaarheid’. Gemeente, het is een hele opsomming van getallen, maar u als gemeente, maar ook de vrijwilligers worden in de Heere hartelijk dankgezegd voor al uw gaven en gedane werkzaamheden om dit mogelijk te maken.

Ten slotte
Ontvang een hartelijke groet van uw predikantsgezin en kerkenraad.