Beleidsplan

Verklaring

De kerkenraad verklaart dat hij zijn plaats in de kerk inneemt op basis van de vastgestelde verklaring inzake gereformeerd belijden (erkend door het moderamen van de generale synode d.d. 3 december 2004) en het Convenant. In overeenstemming met dit Convenant zullen we de kerk blijvend aanspreken op Schrift en Belijdenis.

Convenant en verklaring Gereformeerd belijden

Gelet op ordinantie 1, artikel 1.2 van de Protestantse Kerk in Nederland en de handreiking die de synode gedaan heeft aan de bezwaarden, hetgeen bevestigd is in de bijlage van het synodebesluit van 12 december 2003, achten wij ons gebonden aan artikel X van de Hervormde kerkorde van 1951. Dit houdt in dat wij op de hervormde (gereformeerde) grondslag blijven staan. Om dit kenbaar te maken aan de Synode en aan elkaar heeft de kerkenraad van de hervormde gemeente te Nieuwe-Tonge het volgende convenant ondertekend.

Onze hervormde gemeente te Nieuwe-Tonge staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.

In de beide sacramenten, t.w. de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilige Doop, belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God.

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid.
De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar aangesproken willen en mogen worden.

 1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp, acht te geven op en vast te houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen.
 2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.
 3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden als zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten.
 4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest.
 5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn on-Bijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten.
 6. Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus.

Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking.

Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie van de genade van God. Het is onze roeping de gehele kerk hierop aan te spreken en terug te roepen tot de HEERE en de kerk te reformeren overeenkomstig Zijn wil.

 

 1. Inleiding

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland ziet als één van de taken van de kerkenraad “het vaststellen van het beleidsplan ter zake van leven en werken van de gemeente.” Het beleidsplan handelt over de beleidsvoornemens voor de periode van 2015 t/m 2018. In het beleidsplan worden geen standaardprocedures beschreven, deze staan beschreven in de “plaatselijke regeling”. Het beleidsplan dient elke vier jaar opnieuw te worden vastgesteld en de plaatselijke regeling wordt alleen indien nodig gewijzigd.

De beleidsvoornemens in dit beleidsplan zijn er op gericht dat de gemeente van Christus te Nieuwe-Tonge gebouwd en uitgebreid mag worden, zodat God aan Zijn eer komt en zondaren voor Hem gewonnen worden. Daarbij beseffen wij maar al te zeer dat wij afhankelijk zijn van de werking van de Heilige Geest. ‘Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan’ (ps. 127).

Per college zijn de beleidsvoornemens geformuleerd aan de hand van een aantal aandachtspunten. Voor elk aandachtspunt is een visie geformuleerd en zijn één of meerdere beleidsvoornemens benoemd.

Dit beleidsplan is opgesteld aan het einde van de ambtsperiode van Ds. H.J.T. Lubbers. De prioriteit van de kerkenraad zal in eerste instantie zijn het zoeken van een nieuwe herder en leraar.

 

 1. Samenstelling gemeente

De kerkelijke gemeente heeft op 1 januari 2015 de volgende aantallen gemeenteleden:

Totaal aantal kerkelijk ingeschreven:                     733
Belijdende leden                                                           126
Doopleden                                                                       399
Ongedoopt / mee geregistreerd                             208

Er zijn 197 kerkelijk meelevende leden, bij dit aantal zijn ook de kinderen vanaf 0 jaar meegerekend van kerkelijke meelevend ouders.

 

 1. PASTORAAT

Aandachtspunten met betrekking tot het pastoraat zijn:

 1. Kerkgang / trouw
 2. (Jeugd)pastoraat / toerusting
 3. Pastoraat
 4. Verenigingswerk


  Ad 1      
  Visie

De erediensten vormen de kern van het gemeente-zijn. Hier wil God zich bekend maken door Zijn Woord. Het gaat dus in de gemeente in de eerste plaats om de doorwerking van het Woord van God, en daarmee om Zijn eer en glorie in dit deel van Zijn wijngaard. Onze Heere Jezus Christus is het Hoofd, Hij vraagt gehoorzaamheid en trouw, én Hij staat er tegelijk garant voor dat de Kerk blijft bestaan tot op de dag van Zijn wederkomst.

Dit legt aan de ene kant een grote verantwoordelijkheid op allen die in de gemeente een taak hebben, maar dit is aan de andere kant ook heel troostvol en bemoedigend. Want uiteindelijk hangt het voortbestaan van de Hervormde Gemeente van Nieuwe-Tonge niet af van de inspanningen van de kerkenraad en van de vele vrijwilligers in de verschillende commissies en verenigingen. De toekomst van de gemeente ligt verankerd in de handen van de Heere Jezus.

Beleidsvoornemen(s)

 • Beleggen van een ‘bezinnende’ gemeenteavond rondom kerkgang en trouw;
 • Preek / preken over het thema kerkgang / trouw.

 

Ad 2       Visie
Centraal in vorming en toerusting staat de zondagse eredienst, de plaats waar de gemeente bijeenkomt. Daarnaast zijn er in de week vele gelegenheden om gevormd en toegerust te worden en in kennis toe te nemen, gericht op groei in het geloof en opbouw van de gemeente.

De vorming en toerusting begint al in de kinderjaren. Uit kracht van het genadeverbond zijn de kinderen en de jongeren opgenomen in het geheel van de gemeente. De gemeente kent dan ook een verantwoordelijkheid naar haar kinderen voor vorming en toerusting. Er zal onderlinge zorg en aandacht dienen te zijn voor elkaars gezinnen.


Beleidsvoornemen(s)

 • Onder de aandacht brengen van de huisgodsdienst, geloofsopvoeding in het gezin;
 • Enkele keren per jaar een themadienst of een preekbespreking met de jeugd;
 • Vorming en toerusting van leidinggevenden in het (jeugd)werk;
 • Bezinnende avond met SVM (Stichting Verantwoord Mediagebruik.
 • Ad 3Visie
  Onder pastoraat verstaan we de herderlijke zorg van Christus, die de goede Herder is. Christus schakelt daarbij echter mensen (ambtsdragers) in, die Hem vertegenwoordigen. Zij zijn geroepen om de gemeente te weiden, te leiden en toe te rusten. Tegelijk heeft de gehele gemeente en pastorale roeping: Alle schapen van de goede Herder zijn ook een herder voor elkaar. Paulus vergelijkt de gemeente van Christus met het menselijk lichaam, waarbij alle   ledematen elkaar nodig hebben en waarbij niet één ledemaat gemist kan worden (1 Kor. 12). De gemeente is geen los zand, maar een gemeenschap. Wie door een waar geloof aan Christus verbonden wordt, wordt ook verbonden aan de andere christenen (zie wat de HC in Zondag 21 zegt over ‘de gemeenschap der heiligen’). Liefde voor Christus en broederlijke liefde zijn onafscheidelijk (Joh. 15: 12; 1 Joh. 3:22).

Wat betreft de taak van de bijzondere ambten, deze herderlijke zorg komt duidelijk naar voren in het formulier voor de bevestiging van ambtsdragers. Het ambt van ouderling omvat onder andere de dienaren van het Woord met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Zij brengen bezoeken aan gemeenteleden en gezinnen waarbij vooral het persoonlijke geloofsleven en de verwerking van de vruchten van de prediking aan de orde komen.

 

Beleidsvoornemen(s)

 • De kerkenraad houdt de organisatie van het (ouderen)pastoraat tegen het licht;
 • Kerkenraad neemt zich voor om per 2015 halfjaarlijkse ‘consistorievergaderingen’ te gaan beleggen, als plek van overleg, bemoediging en toerusting voor het ambtelijke pastorale werk;
 • Continueren ontmoetingsmomenten voor de gemeente (koffiedrinken);
 • Blijvend stimuleren van het onderlinge pastoraat door de zondagse voorbede en door berichtgeving in de Zaaier;
 • Bezinning op huwelijk / echtscheiding / hertrouwen.

 

Ad 4       Visie
We weten ons als gemeente zeer dankbaar voor het feit dat ook jongeren en kinderen deel uitmaken van de gemeente. Voor hen voelen wij ons in onze bruisende maatschappij extra verantwoordelijk. De kerkenraad vindt het dan ook erg belangrijk dat de kinderen en jongeren van de gemeente uitdrukkelijk worden betrokken in de zondagse prediking. Naast het stimuleren van het bestaande jeugdwerk wil de kerkenraad extra in de jeugd van de gemeente investeren. Daarbij denken we aan


Beleidsvoornemen(s)

 • Het organiseren van preekbesprekingen met de jongeren van de gemeente, evt. in combinatie met de jeugd van een andere gemeente;
 • Het opzetten van ‘jongerenpastoraat’;
 • Continueren/uitbreiden van Jongvolwassenkring;
 • Indien mogelijk opnieuw een 15+/16+ vereniging starten.

 

 1. Kerkrentmeester
  Aandachtspunten met betrekking tot het college van kerkrentmeesters zijn:
 1. Financiële inkomsten
 2. Inkomende en vertrekkende leden

 

Ad 1       Visie
Een aandachtspunt voor de gemeente is de financiële draagkracht van de gemeente. Hoe kunnen we de nodige middelen verkrijgen om aan de doorlopende financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen? Voor nu en in de toekomst. Op dit moment kunnen we de begroting voor dit jaar met zorg sluitend krijgen. De gelden/inkomsten worden voor het overgrote deel opgebracht door de gemeenteleden zelf middels vrijwillige bijdrage, collecten en diverse acties als rommelmarkt ed. Het vele vrijwilligerswerk wat gedaan wordt in de gemeente heeft een positieve invloed op de begroting.

Wat betreft de actie kerkbalans is 85% van de opbrengst afkomstig van de trouwe (kerkelijk meelevende) gemeenteleden. De overige 15% is afkomstig van niet kerkelijk meelevenden. Dit wordt vanuit de laatste evaluatie kerkbalans 2014 wederom bevestigd. De laatste jaren is deze inkomstenbron vrij constant in opbrengst en gestabiliseerd qua groei en aantal donateurs. Verder blijkt dat ruim 55% van de opbrengsten met de actie kerkbalans wordt gegeven door beperkt aantal meelevende leden.
Enerzijds zijn we hier als gemeente dankbaar voor, anderzijds geeft ook zorgen. Het geeft namelijk de kwetsbaarheid aan van deze inkomstenbron en kan een bedreiging zijn voor de  financiële situatie van de gemeente.

Aandachtspunt voor de komende periode is enerzijds het zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen, anderzijds is het noodzakelijk om eigen meelevende kerkleden de nut en noodzaak voortdurend onder ogen te brengen.


Beleidsvoornemen(s)

 • De financiële betrokkenheid vergroten onder de jongeren en jonge gezinnen (informeren nut en noodzaak);
 • Alle gemeenteleden bewuster maken en betrekken in het zoeken naar mogelijke (nieuwe) inkomstenbronnen;
 • Vrijwilligerswerk continueren en stimuleren;
 • Kerkrentmeesters oriënteren zich op de herontwikkeling van de pastorie en omliggende gronden.

 

Ad 2       Visie

Een ander aandachtspunt zijn de nieuwe inwoners die zich in Nieuwe-Tonge vestigen en zij die ons dorp verlaten. Dit geldt ook voor de randkerkelijken die zich in Nieuwe-Tonge vestigen. Vanuit de gemeentelijke basis administratie worden nieuwe inwoners geregistreerd in het ledenregistratieprogramma(LRP) van de PKN. LRP geeft een melding wanneer er nieuwe inwoners zijn. Een aantal leden van de ZEC gaat dan op bezoek met een attentie en woord van welkom (binnen onze Hervormde gemeente). Ondanks LRP blijkt nogal eens dat nieuwe inwoners onopgemerkt blijven. Aandachtspunt is hoe deze inwoners bereikt kunnen worden. Ander aandachtspunt is, hoe gaan we om met de vertrekkende leden?
Tegelijkertijd is het de verantwoordelijkheid van de gehele gemeente om naar elkaar om te zien.


Beleidsvoornemen(s)

 • Meer aandacht voor inkomende en vertrekkende leden, alsmede versterken contact met randkerkelijke en onkerkelijke inwoners van Nieuwe-Tonge.

 

 1. Diaconie

Aandachtspunten met betrekking tot het diaconaat zijn:

 1. Oog hebben voor de diaconale nood in de kerkelijke gemeente, de burgerlijke gemeente, in ons land en wereldwijd.
 2. Zorgvuldig beheren van de diaconale bezittingen
 3. Participeren in regionale commissies en instellingen

 

Ad 1       Visie
In de Bijbel wordt al in het boek Exodus voorschriften gegeven voor de zorg aan de vreemdelingen, armen, weduwen en wezen. In het Nieuwe Testament, in Handelingen 6 wordt de basis gevonden voor de instelling van het ambt van diaken. In de kerkorde wordt de diaconale arbeid als volgt beschreven: De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Deze diaconale opdracht kent geen grenzen, noch die van eigen gemeente, noch die van eigen woonplaats of land. In het diaconale handelen worden we geleid door de vraag “wie zal de naaste zijn van degenen die (dreigen te) bezwijken”, wie zij ook zijn of waar zij ook wonen.
Naast de zorg voor de “eigen” kerkelijke en burgerlijke gemeente worden ook organisaties en instellingen gesteund, die vanuit Gods Woord activiteiten ontplooien op diaconaal gebied in binnen- en buitenland.

Beleidsvoornemen(s)

 • De gemeente bewuster maken van haar diaconale taak en haar roeping om daar overeenkomstig naar te handelen;
 • Het in het oog krijgen van armoede, hulpbehoevendheid, lichamelijke- en psychische noden binnen de gemeente via de bestaande kerkelijke structuren (diaconale bezoekdienst, pastoraat, huisbezoek e.d.);
 • Daadwerkelijk steun verlenen in situaties van ziekte, armoede, etc, door middel van kennis, ervaring en financiën;
 • Stichtingen of organisaties aan te merken als doel dienen betrouwbaar te zijn en met een keurmerk te zijn onderscheiden. Stichtingen of organisaties met doelen of beleid die niet overeenstemmen met Gods Woord worden niet ondersteund.

 

Ad 2       Visie
Onze diaconie is in bezit van veel onroerende zaken in de vorm van landerijen en huizen. De huizen bestaan uit een complex bejaardenwoningen, een tweetal vrijstaande woningen en een boerderij.  Geslachten voor ons hebben bezittingen en middelen afgestaan om met de opbrengsten daarvan de armen te ondersteunen. Het is daarom van groot belang dat de huidige generatie als goed rentmeester deze bezittingen zorgvuldig beheert.


Beleidsvoornemen(s)

 • Het zodanig beheren van de diaconale bezittingen dat deze een behoorlijk rendement opleveren waarmee middelen verworven worden waardoor het beleid verwoord onder ad 1 gefinancierd kan worden;
 • Het zodanig beheren van de diaconale bezittingen dat deze ook weer doorgegeven kunnen worden aan de geslachten na ons. Concreet betekent dit dat landerijen, indien niet noodzakelijk, niet verkocht worden. Dit geldt niet voor kleinere stukken grond waarop woningen staan;
 • Meewerken aan de stichting van een Woonzorgcomplex in het centrum van Nieuwe-Tonge waardoor de gronden in het centrum een jaarlijks rendement opleveren.

Ad 3       Visie
Op ons eiland Goeree-Overflakkee zijn diverse organisaties waarin de diaconie mag participeren. Dit geldt met name voor de stichting CuraMare waaronder het ziekenhuis te Dirksland resorteert en het verpleeg- en verzorgingstehuis Nieuw Rijsenburgh.  Binnen deze instellingen functioneren identiteitsraden. Deze identiteitsraden pogen de protestants-christelijke identiteit te bewaken die als grondslag geldt voor zowel het ziekenhuis als het verpleeg- en verzorgingshuis.
Door een terugtredende overheid zal de zorg voor zieken en zwakken in de samenleving steeds meer voor rekening komen van familie, vrienden maar ook de kerk waartoe ze behoren.

 

Beleidsvoornemen(s)

 • Het uitdragen en het vorm geven van de protestants-christelijke identiteit binnen met name CuraMare, door actief deel te nemen in de diverse identiteitsraden.
 • Verdieping in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en waar mogelijk als diaconie betrokken te zijn bij de uitvoering van deze wet als deze gemeenteleden treft.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd door de kerkenraad, d.d. 10 maart 2015

M.P. Noteboom                                                                                                            P. van Moort
Wnd. voorzitter                                                                                                             Scriba